Commit f005271b authored by Černohousová Zuzana's avatar Černohousová Zuzana
Browse files

Update README.md

parent 848a8790
......@@ -20,20 +20,20 @@ HERNÍ PLÁN A OBRÁZKY
Bludiště je kódováno následujícími znaky: . Z h B V v > ^ < a x e X E
. prázdné políčko
Z pevná zeď
h Bomberman (hrdina)
B bomba
V výbuch
v příšera směřující dolů
> příšera směřující doprava
^ příšera směřující nahoru
< příšera směřující doleva
a rozpadavá zeď, za kterou je prázdné políčko
x rozpadavá zeď, za kterou je poklad
e rozpadavý zeď, za kterou je východ
X poklad
E východ
. prázdné políčko
Z pevná zeď
h Bomberman (hrdina)
B bomba
V výbuch
v příšera směřující dolů
> příšera směřující doprava
^ příšera směřující nahoru
< příšera směřující doleva
a rozpadavá zeď, za kterou je prázdné políčko
x rozpadavá zeď, za kterou je poklad
e rozpadavý zeď, za kterou je východ
X poklad
E východ
V herním plánu - tedy v souboru bludiste.txt - se však mohou objevit jen znaky některé. Jsou to tyto: . Z h v > ^ < a x e.
Ostatní objekty musí vzniknout až v průběhu hry například položením bomby nebo zničením rozpadavé zdi.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment