Commit e96b33a1 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

fix

parent d655f8d4
Pipeline #20132 failed with stage
in 22 seconds
\documentclass{beamer}
\title{Programování 1.8: Lambda funkce a generátory}
\title{Programování 1.8: Generátory}
\input ../slidemac.tex
......@@ -182,7 +182,6 @@ Robot Karel
\item Napište generátor, který dostane dva seznamy a bude generovat jejich kartézský součin.
\item Spočítejte frekvence všech k-gramů (k-tic znaků) v textu. K-gramy vypište uspořádaně podle frekvence.
\end{itemize}
\end{frame}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment