Commit e04dd4dc authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Changed template, and moved options to common file

 - added fork information
 - changed author name
parent 3b9ee320
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Úvod do Pythonu}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2020}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\title[NMIN111]{Programování 1: Úvod do Pythonu}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Python jako kalkulačka}
......@@ -27,7 +18,7 @@
\py{2+3*4+1}{15}
\py{2+3 * 4+1}{15}
\py{2+3 * 4+1}{15}
\py{(2+3)*(4+1)}{25}
......@@ -65,7 +56,7 @@
\={Dělení záporného čísla zaokrouhluje dolů, nikoliv k nule:}
\py{-7//3}{-3}
\py{-(7//3)}{-2}
\py{-(7//3)}{-2}
\={Vždy platí {\tt (a//b)*b + (a\%b) = a}}
\py{-7\%3}{2}
......@@ -122,13 +113,13 @@
\py{1 != 2}{True}
\end{frame}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Náš první program: počítáme od 1 do 10}
\verbatiminput{first.py}
\pycode{first.py}
\bigskip
......@@ -141,7 +132,7 @@ Pak je jasné, které příkazy jsou uvnitř cyklu, a~které už za ním.
\begin{frame}{Náš první program: vypisujeme jen sudá čísla}
\verbatiminput{first-even.py}
\pycode{first-even.py}
\end{frame}
......@@ -149,7 +140,7 @@ Pak je jasné, které příkazy jsou uvnitř cyklu, a~které už za ním.
\begin{frame}{Náš první program: zeptáme se, do kolika počítat}
\verbatiminput{first-input.py}
\pycode{first-input.py}
\bigskip
......@@ -163,15 +154,13 @@ Funkce {\tt input()} načte řetězec, {\tt int()} ho převede na číslo.
\begin{frame}{Náš první program: ještě trocha komentářů}
\verbatiminput{first-comments.py}
\bigskip
\pycode{first-comments.py}
Od {\tt\#} do konce řádku se vše ignoruje.
Prvni řádek pod Linuxem říká, čím se má soubor spustit.
\end{frame}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Podmínky a cykly}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\title[NMIN111]{Programování 1: Podmínky a cykly}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\begin{frame}
\titlepage
......@@ -99,7 +92,7 @@ Existuje zkratka:
\begin{frame}{Příklad: testování prvočísel}
\verbatiminput{prvocisla-test.py}
\pycode{prvocisla-test.py}
\end{frame}
......@@ -107,7 +100,7 @@ Existuje zkratka:
\begin{frame}{Příklad: jak funguje else za cyklem}
\verbatiminput{prvocisla-else.py}
\pycode{prvocisla-else.py}
\end{frame}
......@@ -115,7 +108,7 @@ Existuje zkratka:
\begin{frame}{Příklad: sčítáme posloupnost čísel}
\verbatiminput{posloupnost-soucet.py}
\pycode{posloupnost-soucet.py}
\end{frame}
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Seznamy}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Seznamy a jejich indexování}
......@@ -194,7 +185,7 @@ m
\begin{frame}{Vypsání čísel pozpátku}
\verbatiminput{seznam-pozpatku.py}
\pycode{seznam-pozpatku.py}
\end{frame}
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Třídění a vyhledávání}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Binární vyhledávání v setříděném seznamu}
\verbatiminput{binarni-hledani-raw.py}
\pycode{binarni-hledani-raw.py}
\end{frame}
......@@ -65,7 +58,7 @@ f"\{1/3\}"
\begin{frame}{Třídění výběrem}
\verbatiminput{trideni-vyberem.py}
\pycode{trideni-vyberem.py}
\end{frame}
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Funkce}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
% ----------------------------------------------------------------------
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Seznamy, řezy a řetězce}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
% ----------------------------------------------------------------------
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: List comprehensions}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
% ----------------------------------------------------------------------
......@@ -69,7 +62,7 @@ b \cmt{(přiřazení každého prvku n-tice/seznamu zvlášť)}
\begin{frame}{Příklad: Funkce s více výsledky}
\verbatiminput{deleni.py}
\pycode{deleni.py}
\end{frame}
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Množiny a slovníky}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
\def\{{\char123\relax}
\def\}{\char125\relax}
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Třídy a objekty}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Definice třídy}
\verbatiminput{trida_def.py}
\pycode{trida_def.py}
~
......@@ -124,7 +117,7 @@ False
\begin{frame}{Protokol pro převod na řetězec}
\verbatiminput{trida_str.py}
\pycode{trida_str.py}
\medskip
......@@ -147,7 +140,7 @@ Hippo
\begin{frame}{Protokol pro operátory}
\verbatiminput{trida_op.py}
\pycode{trida_op.py}
\medskip
......@@ -193,7 +186,7 @@ Další protokoly, které může třída implementovat:
\begin{frame}{Dokumentační komentáře}
\verbatiminput{trida_doc.py}
\pycode{trida_doc.py}
\py{%
help(Zvire)
......@@ -212,7 +205,7 @@ help(z.slysi\_na)
\begin{frame}{Dědičnost}
\verbatiminput{trida_dedicnost.py}
\pycode{trida_dedicnost.py}
\py{%
k = Kocka("Příšerka", "Mňauuu")\\
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Triky s funkcemi}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Funkce jako parametr}
\verbatiminput{po_slozkach.py}
\pycode{po_slozkach.py}
\py{%
po\_slozkach(secti, [1, 2, 3], [10, 20, 30])
......@@ -123,7 +116,7 @@ list(suma)
\begin{frame}{Vnořené funkce}
\verbatiminput{vnorene.py}
\pycode{vnorene.py}
\py{%
f()
......@@ -140,7 +133,7 @@ f()
\begin{columns}
\begin{column}{0.5\textwidth}
\verbatiminput{vnorene2.py}
\pycode{vnorene2.py}
\end{column}
\begin{column}{0.5\textwidth}
......@@ -190,7 +183,7 @@ b()
\medskip
\verbatiminput{generator.py}
\pycode{generator.py}
\medskip
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Soubory a výjimky}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
% ----------------------------------------------------------------------
......@@ -53,7 +46,7 @@ nejčastěji:
\begin{frame}{Jednoduchý příklad}
\verbatiminput{file-triv.py}
\pycode{file-triv.py}
{\bf open} otevírá soubor, dostává:
......@@ -74,7 +67,7 @@ nejčastěji:
Explicitnimu {\bf close} se můžeme vyhnout takto:
\verbatiminput{file-with.py}
\pycode{file-with.py}
\end{frame}
......@@ -180,13 +173,13 @@ f"\{kdo\} leží \{kde\}"
{\bf test.py:}
\verbatiminput{test.py}
\pycode{test.py}
\medskip
{\bf Po spuštění dostaneme:}
\verbatiminput{test.err}
\pycode{test.err}
\end{frame}
......@@ -222,7 +215,7 @@ Chyba vygeneruje {\bf výjimku}, například těchto typů:
\begin{frame}{Odchycení výjimky}
\verbatiminput{exception.py}
\pycode{exception.py}
\medskip
......
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Standardní knihovna}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\input ../slidemac.tex
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
\shorthandoff{"}
% ----------------------------------------------------------------------
......
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usepackage{minted}
\usetheme{CambridgeUS}
\usecolortheme{seagull}
\usemintedstyle{colorful}
\makeatletter % to change template
\setbeamertemplate{headline}[default] % not mandatory, but I though it was better to set it blank
\def\beamer@entrycode{\vspace*{-\headheight}} % here is the part we are interested in :)
\makeatother
\definecolor{mintedbackground}{rgb}{0.95,0.95,0.95}
\newmintedfile[pycode]{python}{
bgcolor=mintedbackground,
fontfamily=tt,
fontsize=\small,
linenos=true,
numberblanklines=true,
numbersep=5pt,
gobble=0,
frame=leftline,
framerule=0.4pt,
framesep=2mm,
funcnamehighlighting=true,
tabsize=4,
obeytabs=false,
mathescape=false
samepage=false, %with this setting you can force the list to appear on the same page
showspaces=false,
showtabs =false,