Commit 96a91b63 authored by Mareš Martin's avatar Mareš Martin
Browse files

06: Seznamy, řezy, řetězce

parent a2ecd9ff
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Seznamy a řezy}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Řez seznamem}
\py{%
x = [11, 22, 33, 44, 55, 66, 77] \\
x[2:5]
}{%
[33, 44, 55] \cmt{(podseznam)}
}
\py{%
x[:3]
}{%
[11, 22, 33] \cmt{(prefix)}
}
\py{%
x[5:]
}{%
[66, 77] \cmt{(suffix)}
}
\py{%
x[:]
}{%
[11, 22, 33, 44, 55, 66, 77] \cmt{(kopie seznamu)}
}
\py{%
x[::2]
}{%
[11, 33, 55, 77] \cmt{(každý druhý prvek)}
}
\py{%
x[::-1]
}{%
[77, 66, 55, 44, 33, 22, 11] \cmt{(pozpátku)}
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Operace se seznamy}
\py{%
x = [1, 2, 3, 4, 5] \\
x.pop() \cmt{(odebere z konce)}
}{%
5
}
\py{%
x.pop(0) \cmt{(odebere na zadané pozici)}
}{%
1
}
\py{%
x \cmt{(co zbylo)}
}{%
[2, 3, 4]
}
\py{%
x.insert(1, 42) \cmt{(vloží na zadanou pozici)} \\
x
}{%
[2, 42, 3, 4]
}
\py{%
help(x) \cmt{(vypíše dostupné operace)}
}{%
}
\py{%
help([]) \cmt{(totéž)}
}{%
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Použití řezů}
\py{%
x = [11, 22, 33, 44, 55, 66, 77] \\
x[:3] + x[4:]
}{%
[11, 22, 33, 55, 66, 77] \cmt{(vypuštění prvku)}
}
\py{%
x[:3] + [0] + x[3:] \cmt{(vložení prvku)}
}{%
[11, 22, 33, 0, 44, 55, 66, 77]
}
\py{%
x[2:4] = [1, 2, 3, 4] \\
x
}{%
[11, 22, 1, 2, 3, 4, 55, 66, 77] \cmt{(přiřazení do řezu)}
}
\py{%
y=[1,2,3] \\
y[0:0] = [1] \\
y
}{%
[0, 1, 2, 3] \cmt{(jiný způsob, jak vložit prvek)}
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Řetězce se chovají jako seznamy}
\py{%
x="Sedmikráska" \\
len(x)
}{%
11
}
\py{%
x[0]
}{%
'S'
}
\py{%
x[:4] + x[10]
}{%
'Sedma'
}
\py{%
x[0]="s"
}{%
<chyba> \cmt{(řetězce nelze měnit)}
}
\py{%
for a in x: \.
\>print(a)
}{%
S \\
e \\
...
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Operace s řetězci}
\py{%
"velká".upper()
}{%
'VELKÁ'
}
\py{%
"banana".find("na")
}{%
2
}
\py{%
"banana".find("baba")
}{%
-1
}
\py{%
"Na počátku bylo~~~slovo.".split()
}{%
['Na', 'počátku', 'bylo', 'slovo.']
}
\py{%
"+".join(["Alice", "Bob", "Cyril"])
}{%
'Alice+Bob+Cyril'
}
\py{%
"1+2+3".split(sep="+")
}{%
['1', '2', '3']
}
\py{%
help("")
}{%
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document}
SLIDES=06-rezy.pdf
include ../Makerules
......@@ -13,3 +13,5 @@
\fi
\medskip
}
\def\cmt#1{\quad\hbox{\color{black}\rm #1}}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment