Commit 91d5bac3 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Fix

parent 34f89265
Pipeline #17167 passed with stage
in 32 seconds
......@@ -69,7 +69,7 @@ Hledáme číslo 7
\begin{frame}{Binární vyhledávání v setříděném seznamu}
\pycode{binarni-hledani-raw.py}
\pycode{binarni-hledani.py}
\end{frame}
......
#!/usr/bin/env python3
# Binární vyhledávání v setříděném seznamu
kde = [11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88]
co = int(input())
......@@ -11,7 +8,7 @@ p = len(kde) - 1
while l <= p:
stred = (l+p) // 2
if kde[stred] == co: # Našli jsme
print("Nalezeno na pozici", stred)
print(f"Nalezeno na pozici {stred}")
break
elif kde[stred] < co:
l = stred + 1 # Jdeme doprava
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment