Commit 7b6f424b authored by Mareš Martin's avatar Mareš Martin
Browse files

TODO

parent 9a977ccb
......@@ -4,7 +4,10 @@
- if jako výraz?
- rekurze
- životnost objektů, destruktory, weak references
- assert
- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
- 10: sorted(key=...) může vracet tuple
- objektový DÚ: páry jsou hrozně matoucí
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment