Commit 68ad052a authored by Mareš Martin's avatar Mareš Martin
Browse files

Slovníky: Shrnutí

parent e08e1e30
......@@ -114,7 +114,7 @@ a - b
teploty = \{ "Praha": 17, "Dillí": 42, "Longyearbyen": -46 \}\\
teploty["Praha"]
}{%
17 \cmt{(klíčem může být každý neměnný typ)}
17
}
\py{%
......@@ -229,4 +229,21 @@ list(podle\_délek.items())
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Shrnutí: Vlastnosti množin a slovníků}
\begin{itemize}
\item Klíčem může být libovolný neměnný typ (třeba číslo, řetězec či tuple,
ale ne seznam nebo množina).
\item Operace s~jednotlivými prvky běží v~konstantním čase (aspoň průměrně).
\item Operace s~celou množinou běží v~lineárním čase.
\end{itemize}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment