Commit 22e100e4 authored by cermak's avatar cermak
Browse files
parent 6d850118
......@@ -22,7 +22,11 @@
~
Pokud bychom chtěli {\it příkazy} vynechat, můžeme místo nich napsat {\bf pass}.
Větev {\bf else} můžeme vynechat.
~
Pokud bychom chtěli vynechat {\it příkazy,} můžeme místo nich napsat {\bf pass}.
To je prázdný příkaz.
\end{frame}
......
#!/usr/bin/env python3
# Načítá čísla ze vstupu ukončená -1,
# vypíše druhé největší z nich
m1 = 0 # Zatím největší číslo
m2 = 0 # Zatím druhé největší
while True:
n = int(input())
if n == -1:
break
if n >= m1:
m1, m2 = n, m1
elif n >= m2:
m2 = n
print(m2)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment