Commit 1ab11651 authored by Mareš Martin's avatar Mareš Martin
Browse files

Knihovna: WIP

parent 42a0d950
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Standardní knihovna}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Moduly a importování}
Programy mohou být členěné na {\bf moduly}.
\medskip
Provedeme-li:
\medskip
\py{import math}{}
načte se soubor {\tt math.py} (hledá se v~aktuálním adresáři a pak v~knihovnách).
Potom píšeme:
\medskip
\py{math.sin(1)}{}
Formálně: {\bf math} je objekt, jako jeho atributy vidíme funkce a~proměnné
definované uvnitř modulu.
\medskip
Alternativně:
\medskip
\py{from math import sin\\from sys import *}{}
navíc zkopíruje do aktuálního modulu definice z~importovaného modulu
(takže pak {\bf sin} znamená totéž co {\bf math.sin} apod.).
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Už jsme potkali\dots}
\begin{itemize}
\item {\bf math} -- matematické funkce a konstanty
\medskip
\item {\bf operator} -- funkční podoba operátorů (třeba {\bf add} pro $+$)
\medskip
\item {\bf collections} -- typ {\bf defaultdict}
\begin{itemize}
\item také tu je {\bf deque} (double-ended queue) -- seznam s~rychlým přidáváním a~odebíráním
na obou koncích
\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Binární řetězce}
Typ {\bf bytes} obsahuje neměnnou posloupnost bajtů (8-bitových hodnot).
~
Literály: {\tt b'Brum'}, {\tt b'\bs{}x62\bs{}x72\bs{}x75\bs{}x6d'}
~
\py{%
"číslo".encode('utf-8')
}{%
b'\bs{}xc4\bs{}x8d\bs{}xc3\bs{}xadslo'
}
\py{%
b'\bs{}xc4\bs{}x8d\bs{}xc3\bs{}xadslo'.decode('utf-8')
}{%
'číslo'
}
\py{%
bytes([1, 2, 3])
}{%
b'\bs{}x01\bs{}x02\bs{}x03'
}
Při práci s~binárními soubory čteme/zapisujeme bytes.
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Binární seznamy}
Typ {\bf bytearray:}
\medskip
\begin{itemize}
\item jako {\tt bytes}, ale lze modifikovat
\item seznam bajtů (prostorově efektivnější než běžný seznam)
\item {\tt bytearray(n)} -- seznam $n$ nul
\item {\tt bytearray([1,2,3])}
\item {\tt bytearray.decode('řetězec', 'utf-8')}
\end{itemize}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Homogenní pole}
\py{%
import array\\
a = array.array('i', [1, 2])\\
a.itemsize
}{%
4
}
\medskip
{\bf 'i'} je kód typu položek, například:
\medskip
\begin{itemize}
\item {\bf i} -- integer: aspoň 32-bitové číslo se znaménkem
\item {\bf I} -- totéž bez znaménka
\item {\bf b} -- bajt se znaménkem
\item {\bf q} -- alespoň 64-bitové číslo se znaménkem
\item {\bf f} -- float: aspoň 32-bitové desetinné číslo
\item {\bf d} -- double: aspoň 64-bitové desetinné číslo
\end{itemize}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Zlomky}
\py{%
from fractions import Fraction\\
Fraction(1, 2) + Fraction(1, 3)
}{%
Fraction(5, 6)
}
\py{%
Fraction(1/3)
}{%
Fraction(6004799503160661, 18014398509481984)
}
\py{%
Fraction(1/3).limit\_denominator(100000)
}{%
Fraction(1, 3)
}
\py{%
Fraction("1/3")
}{%
Fraction(1, 3)
}
\py{%
print(Fraction(1, 3))
}{%
'1/3'
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Pseudonáhodný generátor}
\py{%
import random\\
random.random()
}{%
0.28947857702914326 \cmt{(z~intervalu $[0,1]$)}
}
\py{%
random.uniform(0, 1000)
}{%
50.64122748168531 \cmt{(z~intervalu $[a,b]$)}
}
\py{%
random.randrange(0, 1000)
}{%
524 \cmt{(celé číslo od $a$ do~$b-1$)}
}
\py{%
random.randrange(1000)
}{%
451 \cmt{(stejně jako u~range jde dolní mez vynechat)}
}
\py{%
random.seed(12345)\\
random.random()
}{%
0.41661987254534116 \cmt{(vyjde vždy stejně)}
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document}
SLIDES=12-knihovna.pdf
include ../Makerules
......@@ -15,3 +15,5 @@
}
\def\cmt#1{\quad\hbox{\color{black}\rm #1}}
\def\bs{\char92\relax}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment