05-funkce.tex 3.05 KB
Newer Older
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Funkce}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\input ../slidemac.tex

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Definice funkce}

{\tt
def stekej(): \\
~~~~print("Haf!") \\
~ \\
stekej() \\
stekej()
}

\bigskip

\begin{itemize}
\item Opakující se část programu stačí napsat jednou \\
   a spustit vícekrát.
\item Také jsme tím část programu pojmenovali, \\
   takže je při čtení jasné, co má dělat.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Funkce s parametrem}

{\tt
def stekej(n): \\
~~~~for i in range(n): \\
~~~~~~~~print("Haf!") \\
~ \\
stekej(5)
}

\bigskip

\begin{itemize}
\item Funkci můžeme předat parametr.
\item Když zavoláme {\tt stekej(5)}, funkce se spustí s~proměnnou~{\tt n}
   nastavenou na~{\tt 5}.
\item Proměnné {\tt n} a~{\tt i} existují jen lokálně uvnitř funkce, \\
   zvenčí nejsou vidět.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Funkce s výsledkem}

{\tt
def minimum(a, b): \\
~~~~if a < b: \\
~~~~~~~~return a \\
~~~~else: \\
~~~~~~~~return b \\
~ \\
print(minimum(3, 5))
}

\bigskip

\begin{itemize}
\item Příkaz {\bf return} ukončí vykonávání funkce a vrátí výsledek.
\item Můžeme použít i {\bf return} bez výsledku (vrátí {\bf None}).
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Ještě o~parametrech}

{\bf Nepovinné parametry:}

\bigskip

{\tt
def stekej(n=1, zvuk="Haf!"): \\
~~~~for i in range(n): \\
~~~~~~~~print(zvuk)
}

\bigskip

{\bf Různé způsoby volání:}

\bigskip

{\tt
stekej() \\
stekej(5) \\
stekej(5, "HAF!") \\
stekej(5, zvuk="HAF!") \\
stekej(zvuk="HAF!")
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Viditelnost proměnných: chyták}

{\tt
zvuk = "Kuku!" \\
kolik\_hodin = 0 \\
~ \\
def zakukej(): \\
~~~~print(zvuk) \\
~~~~kolik\_hodin += 1
}

\bigskip

\begin{itemize}
\item Funkce vidí globální proměnnou {\bf zvuk}
\item Proměnná {\bf kolik\_hodin} je ale lokální, \\
   protože funkce do ní přiřazuje.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Viditelnost proměnných: řešení}

{\tt
zvuk = "Kuku!" \\
kolik\_hodin = 0 \\
~ \\
def zakukej(): \\
~~~~{\color{blue}global kolik\_hodin} \\
~~~~print(zvuk) \\
~~~~kolik\_hodin += 1
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}