Commit ebc37241 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Lesson 5

parent fa891b3a
Pipeline #17169 passed with stage
in 39 seconds
---
layout: post
title: "05: Třídění a vyhledávání"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/05-trideni.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Programy z přednášky
- [Binární hledání (binary search)](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/05-trideni/binarni-hledani.py).
- [Řazení výběrem (selection sort)](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/05-trideni/trideni-vyberem.py).
### Úkoly v hodině
- [Výpočet odmocniny](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/05-trideni/odmocnina.py).
- [Bublinkové řazení (Bubble sort)](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/05-trideni/trideni-bublinky.py).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment