Commit dbedf605 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

První přednáška

parent cb33d41e
Pipeline #12846 passed with stage
in 48 seconds
---
layout: post
title: Úvod do Pythonu
title: "01: Úvod do Pythonu a programování"
---
Úvodní povídání o Pythonu
- slidy k přednášce
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/25563/artifacts/file/01-uvod.pdf)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Programy
- První program: vypisování čísel, jen lichá, se vstupem, s komentáři.
- Práce s číslicemi: ciferný součet, zadávání čísla po číslicích.
- První program: [vypisování čísel](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/01-uvod/first.py), [jen lichá](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/01-uvod/first-even.py), [se vstupem](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/01-uvod/first-input.py), [s komentáři](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/01-uvod/first-comments.py).
- Druhý program: [Euklidův algoritmus](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/01-uvod/euclid.py), [rychlejší verze](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/01-uvod/euclid-fast.py).
### Úkoly
- Na své počítače si prosím nainstalujte programovací jazyk Python (ve verzi aspoň 3.7, viz python.org). Budeme používat vývojové prostředí IDLE, které je součástí Pythonu.
- Založte si účet v ReCodExu, připojte se do skupiny našeho cvičení a vyřešte si ukázkovou úlohu
- Alternující ciferný součet (12345 → 1-2+3-4+5)
- Založte si účet v [ReCodExu](https://recodex.mff.cuni.cz/), připojte se do skupiny našeho cvičení a vyřešte si ukázkovou úlohu.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment