Commit d74eeadf authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Solution lesson 7

parent 810aae41
Pipeline #19374 passed with stage
in 39 seconds
......@@ -3,6 +3,7 @@ layout: post
title: "06: Dictionaries / Slovníky"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/07-dictionaries.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Úkoly v hodině
- vytvoří tabulku násobilky (a×b pro všechna a, b od 1 do daného čísla)
......@@ -10,4 +11,4 @@ title: "06: Dictionaries / Slovníky"
- vybere z textu slova, která jsou palindromická (např. kajak)
- spočítá skalární součin dvou vektorů
- seřadí slova na řádku podle jejich délky (hint: (1) slova převést na dvojice (délka, slovo), (2) setřídit, (3) vypsat slova)
- [template](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/07-dictionaries/ukoly_template.py)
\ No newline at end of file
- [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/07-dictionaries/priklady.py)
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment