Commit d6434ff0 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Lesson 10

parent 01c4d25c
Pipeline #23180 passed with stage
in 43 seconds
......@@ -3,6 +3,7 @@ layout: post
title: "09: Lambda funkce"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/09-lambda.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Úkoly v hodině
- Napište funkci compose(f,g), která pro dvě funkce f a g (obě s jedním parametrem) vrátí funkci, jež je jejich složením (f(g(x))).
......
---
layout: post
title: "09: Lambda funkce"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/10-objekty.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Programy z přednášky
- [zvířecí třída pro úkoly](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/10-objekty/trida.py)
### Úkoly v hodině
- Naučte každé zvíře slyšet navíc na jméno potvůrka.
- Doplňte atribut pozice a zařiďte, aby zvíře slyšelo na jméno jenom tehdy, když pozice je doma.
- Vytvořte odvozenou třídu Pes, jehož metoda ozvi_se na každé druhé zavolání zaštěká a jinak zavrčí.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment