Commit d3e8bfaa authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Solution of lesson 12

parent af426b42
Pipeline #25040 passed with stage
in 41 seconds
......@@ -3,10 +3,11 @@ layout: post
title: "12: (Ne)Standardní knihovny"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/12-knihovna.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Úkoly v hodině
- Simulujte 1000 hodů kostkou. Spočítejte výskyty každého čísla. Kolik jich je nejméně a kolik nejvíce?
- Generujte náhodně body ve čtverci [-1,1] × [-1,1]. Počítejte, kolik z nich padlo do jednotkového kruhu, a tím aproximujte π.
- Generujte náhodně permutace slov věty "Kobyla má malý bok".
- Pomocí [Malé Fermatovy věty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Fermatova_v%C4%9Bta) testujte, zda je nějaké velké číslo pravděpodobně prvočíslem. Hodí se tříparametrová funkce pow(a, b, c), která efektivně spočítá *a*^*b* mod *c*.
- Simulujte náhodnou procházku po celých číslech od 0 do N. Začínáme v 0, v každém kroku náhodně buď zvýšíme nebo snížíme o 1 (v 0 jen zvyšujeme). Po kolika krocích se dostaneme do N?
- Simulujte 1000 hodů kostkou. Spočítejte výskyty každého čísla. Kolik jich je nejméně a kolik nejvíce? [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/12-knihovna/kostky.py)
- Generujte náhodně body ve čtverci [-1,1] × [-1,1]. Počítejte, kolik z nich padlo do jednotkového kruhu, a tím aproximujte π. [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/12-knihovna/pi.py)
- Generujte náhodně permutace slov věty "Kobyla má malý bok". [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/12-knihovna/permutace.py)
- Pomocí [Malé Fermatovy věty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Fermatova_v%C4%9Bta) testujte, zda je nějaké velké číslo pravděpodobně prvočíslem. Hodí se tříparametrová funkce pow(a, b, c), která efektivně spočítá *a*^*b* mod *c*. [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/12-knihovna/prvocislo.py)
- Simulujte náhodnou procházku po celých číslech od 0 do N. Začínáme v 0, v každém kroku náhodně buď zvýšíme nebo snížíme o 1 (v 0 jen zvyšujeme). Po kolika krocích se dostaneme do N? [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/12-knihovna/walk.py)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment