Commit cb33d41e authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Last fix of zápočet

parent 1a31f1db
Pipeline #12759 passed with stage
in 32 seconds
......@@ -27,7 +27,7 @@ Slidy, celá struktura textů a vlastně i tato stránka jsou [forkem](https://c
### Jak projít
Zápočet se udílí za získání alespoň 80/121 bodů za domácí úkoly. Úkoly se odevzdávají v [ReCodExu](https://recodex.mff.cuni.cz/).
Zápočet se udílí za získání alespoň 70/121 bodů za domácí úkoly. Úkoly se odevzdávají v [ReCodExu](https://recodex.mff.cuni.cz/). Více info na cvičení.
### Kontakt
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment