Commit af426b42 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

fix

parent 07fc33ba
Pipeline #24985 passed with stage
in 29 seconds
......@@ -2,7 +2,7 @@
layout: post
title: "12: (Ne)Standardní knihovny"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/12-knihovny.pdf?job=build)
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/12-knihovna.pdf?job=build)
### Úkoly v hodině
- Simulujte 1000 hodů kostkou. Spočítejte výskyty každého čísla. Kolik jich je nejméně a kolik nejvíce?
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment