Commit 9ca555bf authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Added NMIN111 Teching

parent 78787be4
Pipeline #12715 passed with stage
in 38 seconds
---
layout: class-default
title: "404: Page not found"
permalink: 404.html
---
<div class="page">
<h1 class="page-title">404: Page not found</h1>
<p class="lead">Sorry, we've misplaced that URL or it's pointing to something that doesn't exist. <a href="{{ site.baseurl }}">Head back home</a> to try finding it again.</p>
</div>
......@@ -16,6 +16,7 @@ url: "https://cermak.science/" # the base hostname & protocol for your site
twitter_username: petrscience
github_username: me2d09
gitlab_username: cermp5am
future: false
# Outputting
permalink: /:categories/:year/:month/:day/:title
......
<head>
<link href="http://gmpg.org/xfn/11" rel="profile">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<!-- Enable responsiveness on mobile devices-->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1">
<title>
{% if page.title == "Home" %}
{{ site.title }} &middot; {{ site.tagline }}
{% else %}
{{ page.title }} &middot; {{ site.title }}
{% endif %}
</title>
<!-- CSS -->
<link rel="stylesheet" href="{{ site.baseurl }}public/css/poole.css">
<link rel="stylesheet" href="{{ site.baseurl }}public/css/syntax.css">
<link rel="stylesheet" href="{{ site.baseurl }}public/css/hyde.css">
<link rel="stylesheet" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,400italic,700|Abril+Fatface">
<!-- Icons -->
<link rel="shortcut icon" href="{{ site.baseurl }}public/favicon.ico">
<!-- RSS -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="/atom.xml">
</head>
<div class="sidebar">
<div class="container sidebar-sticky">
<div class="sidebar-about">
<h1>
P1M (<a href="https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMIN111&skr=2020&fak=11320">NMIN111</a>)
</h1>
<p class="lead">Seminář pro 1. ročník bakalářského studia matematiky.
Obsahem kursu jsou základy programování v jazyce Python.</p>
</div>
<nav class="sidebar-nav">
<a class="sidebar-nav-item{% if page.url == site.baseurl %} active{% endif %}" href="/teaching/p1m/">Seznam lekcí</a>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% for node in pages_list %}
{% if node.title != null %}
{% if node.layout == "class-page" %}
<a class="sidebar-nav-item{% if page.url == node.url %} active{% endif %}" href="{{ node.url }}">{{ node.title }}</a>
{% endif %}
{% endif %}
{% endfor %}
<a class="sidebar-nav-item" href="http://mj.ucw.cz/vyuka/2021/p1m/">stránky M. Mareše</a>
<a class="sidebar-nav-item" href="https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1">GitLab project</a>
</nav>
<small>
{{ "Page is proudly using [Hyde theme by Mark Otto](https://github.com/poole/hyde).
Repo and build on [MFF GitLab](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/cermak.science) with ❤︎. Pull requests welcome!
Hosted by [GitHub Pages](https://github.com/me2d09/cermak.science)." | markdownify }}
</small>
</div>
</div>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-us">
{% include class-head.html %}
<body>
{% include class-sidebar.md %}
<div class="content container">
{{ content }}
</div>
</body>
</html>
---
layout: class-default
---
<div class="page">
<h1 class="page-title">{{ page.title }}</h1>
{{ content }}
</div>
---
layout: class-default
---
<div class="post">
<h1 class="post-title">{{ page.title }}</h1>
<span class="post-date">{{ page.date | date_to_string }}</span>
{{ content }}
</div>
<div class="related">
<h2>Related Posts</h2>
<ul class="related-posts">
{% for post in site.related_posts limit:3 %}
<li>
<h3>
<a href="{{ post.url }}">
{{ post.title }}
<small>{{ post.date | date_to_string }}</small>
</a>
</h3>
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
---
layout: post
title: Úvod do Pythonu
---
Úvodní povídání o Pythonu
- slidy k přednášce
### Programy
- První program: vypisování čísel, jen lichá, se vstupem, s komentáři.
- Práce s číslicemi: ciferný součet, zadávání čísla po číslicích.
### Úkoly
- Na své počítače si prosím nainstalujte programovací jazyk Python (ve verzi aspoň 3.7, viz python.org). Budeme používat vývojové prostředí IDLE, které je součástí Pythonu.
- Založte si účet v ReCodExu, připojte se do skupiny našeho cvičení a vyřešte si ukázkovou úlohu
- Alternující ciferný součet (12345 → 1-2+3-4+5)
......@@ -413,9 +413,12 @@ bigHeader: true
<div class="c-tabs__content">
<ul class="c-tabs__list">
<li>
<h4>Training seminar (in Czech: procvičovací seminář)</h4>
<p>The focus of the seminary is to exercise selected basic problems of mechanics and molecular physics.
The topics are explained on practical examples in order to create a deeper insight to studied problematics.</p>
<h4>Programming 1 (in Czech: Programování 1, <a href="https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMIN111&skr=2020&fak=11320">NNIM111</a>)</h4>
<p>A basic course of programming for first-year students of mathematics.
The course covers programming in Python, basic algorithms and data structures and practical program design and debugging.<br>
I teach two groups of students (group 11 and group 12) every Friday from 9:00 and 10:40 respectivelly.
More informations is on <a href="/teaching/p1m">dedicated page (in czech only)</a>.
</p>
</li>
</ul>
</div>
......@@ -426,12 +429,17 @@ bigHeader: true
<div class="c-tabs__content">
<ul class="c-tabs__list">
<li>
<h4>TAS Resolution Hands-on lecture</h4>
<h4>2018-2020: Training seminar (in Czech: procvičovací seminář)</h4>
<p>The focus of the seminary is to exercise selected basic problems of mechanics and molecular physics.
The topics are explained on practical examples in order to create a deeper insight to studied problematics.</p>
</li>
<li>
<h4>2016,2017: TAS Resolution Hands-on lecture</h4>
<p>iPython notebooks, slides and raw data for the course are published on Figshare data server.</p>
</li>
<li>
<h4>JCNS Laboratory Course - Neutron Scattering</h4>
<p>I tutored the course 5 times in the years 2013-2017.</p>
<h4>2013-2017: JCNS Laboratory Course - Neutron Scattering</h4>
<p>I tutored the course 5 times when I was working at Forschungszentrum Jülich.</p>
</li>
</ul>
</div>
......
# Released under MIT License
Copyright (c) 2013 Mark Otto.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
\ No newline at end of file
# Dependencies
markdown: redcarpet
highlighter: pygments
# Permalinks
permalink: pretty
relative_permalinks: true
# Setup
title: Hyde
tagline: 'A Jekyll theme'
description: 'A brazen two-column <a href="http://jekyllrb.com" target="_blank">Jekyll</a> theme that pairs a prominent sidebar with uncomplicated content. Made by <a href="https://twitter.com/mdo" target="_blank">@mdo</a>.'
url: http://hyde.getpoole.com
baseurl: /teaching/p1m/
author:
name: 'Mark Otto'
url: https://twitter.com/mdo
paginate: 5
# Custom vars
version: 2.1.0
github:
repo: https://github.com/poole/hyde
---
layout: class-page
title: Info o kurzu
---
<p class="message">
Letošní rok začínáme výukou online. Je to pro nás všechny nové, ale věřím, že to zvládneme ke spokojensoti všech!
</p>
Ve školním roce 2020/2021 vedu dvě cvičení z předmětu Programování 1, což je základní kurs programování pro studenty matematiky.
Cvičení se koná každý pátek, první od 9:00 a druhé od 10:40 po Zoomu. K připojení stačí využít následující odkaz a znát heslo, které by vám mělo přijít emailem. Pokud heslo nemáte a stejně chcete na cvičení přijít, napište si o heslo [mailem](mailto:cermak@mag.mff.cuni.cz):
- [9:00](https://cesnet.zoom.us/j/97051673748)
- [10:40](https://cesnet.zoom.us/j/93921451192)
Protože ke cvičení není přednáška, začnu každou hodinu výkladem. Slidy a příklady programů se budou objevovat na [těchto stránkách](/teaching/p1m/), rozpracované zdrojáky pro zvídavé jsou veřejně na [fakultním gitlabu](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1).
Slidy, celá struktura textů a vlastně i tato stránka jsou [forkem](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fork) připravených svičení od kolegy [Martina Mareše](http://mj.ucw.cz/), kterému tímto patří vřelé [poděkování](https://giphy.com/gifs/fWfowxJtHySJ0SGCgN/html5). Pokud byste tedy chtěli podobné přednášky/materiály vidět jinak zpracované, doporučuji navštívit [jeho stránky](http://mj.ucw.cz/vyuka/2021/p1m/).
### V čem programujeme
**V Pythonu 3**. Platforma, interpret a vývojové prostředí je zcela na vás, já doporučuji jednu z těchto variant:
- **OFFLINE**: [Anaconda](https://www.anaconda.com/) distribuci Pythonu a vývojové prostředí [VS Code](https://code.visualstudio.com/).
*Proč tohle?* Anaconda vám nainstaluje krom nejnovějšího Pythonu také spoustu užitečných knihoven a programů. VS Code je rychlý, opensource a multiplatformní textový editor. Díky množství pluginů se hodí na veškerou práci od Pythonu po LaTeX.
*Jak to nainstaluji?* Stáhněte [instalátor](https://www.anaconda.com/products/individual#Downloads), nainstalujte a spusťte Anaconda Navigator. Zde spusťte VS Code (pokud nebude nainstalovaný, tak se nabídne doinstalace).
- **ONLINE (beta)**: [JupyterHub](https://jupyter.kam.mff.cuni.cz/).
*Proč tohle?* Pokud často měníte počítač, nechce se vám nic instalovat a nevadí vám pracovat jen v prohlížeči.
*Jak to nainstaluji?* Vše běží na MFF virtuálním serveru, takže nic instlovat nemusíte. Stačí otevřít stránku [jupyter.kam.mff.cuni.cz](https://jupyter.kam.mff.cuni.cz/) a tam si vytvořit účet (signup). Použijte uživatelské jméno, které je jednoduše propojitelné s vaším reálným jménem v SISu abych váš účet mohl autorizovat (to dělám ručně). Pokud váš účet stále není autorizovaný, kontaktujte mne.
### Jak projít
Zápočet se udílí za získání alespoň 70 bodů za domácí úkoly. Úkoly se odevzdávají v [ReCodExu](https://recodex.mff.cuni.cz/).
### Kontakt
Rád bych s vámi byl v kontaktu i přesto, že začínáme v online módu. Z tohoto důvodu jsem zřídil [Slack workspace](https://nmin111-2020.slack.com). Všichni účastníci pátečních paralelek tam jsou pozvaní. Pokud se chcete ke slacku připojit a nejste tam, napište mi email.
Používání Slacku není nutnou podmínkou, ale všem ho vřele doporučuji. Umožňuje:
- snadný kontakt se mnou
- možnost komunikovat v rámci paralelky přímo při výuce (zoom chat toho moc neumí)
- komunikovat mezi spolužáky o čem chcete (úkoly, kam jít na pivo a další důležité věci)
- dostanet upozornění 15 minut před startem výuky
Pokud preferujete klasický způsob komunikace, využijte můj [email](mailto:cermak@mag.mff.cuni.cz).
\ No newline at end of file
---
layout: null
---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<title>{{ site.title }}</title>
<link href="{{ site.url }}/atom.xml" rel="self"/>
<link href="{{ site.url }}/"/>
<updated>{{ site.time | date_to_xmlschema }}</updated>
<id>{{ site.url }}</id>
<author>
<name>{{ site.author.name }}</name>
<email>{{ site.author.email }}</email>
</author>
{% for post in site.posts %}
<entry>
<title>{{ post.title }}</title>
<link href="{{ site.url }}{{ post.url }}"/>
<updated>{{ post.date | date_to_xmlschema }}</updated>
<id>{{ site.url }}{{ post.id }}</id>
<content type="html">{{ post.content | xml_escape }}</content>
</entry>
{% endfor %}
</feed>
---
layout: class-default
title: Home
---
<div class="posts">
{% for post in site.posts %}
<div class="post">
<h1 class="post-title">
{{ post.title }}
</h1>
<span class="post-date">{{ post.date | date_to_string }}</span>
{{ post.content }}
</div>
{% else %}
<div>Zatím neproběhly žádné lekce.</div>
{% endfor %}
</div>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment