Commit 9c2ad506 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Lesson 6 - solution

parent cfb93d33
Pipeline #18457 passed with stage
in 35 seconds
......@@ -3,10 +3,11 @@ layout: post
title: "06: Řezy"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/06-rezy.pdf?job=build)
<!-- - [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#) -->
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Úkoly v hodině
- otočte řetězec (datel → letad)
- otočte číslo v desítkové soustavě (1024 → 4201)
- kolik různých slov v řetězci
- vyhodnoťte výraz se sčítáním (12+34+1 → 47)
\ No newline at end of file
- vyhodnoťte výraz se sčítáním (12+34+1 → 47)
- [řešení všech úkolů](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/06-rezy/priklady.py)
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment