Commit 88c678ae authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Lesson 11 - solution

parent dec13200
Pipeline #24326 passed with stage
in 1 minute and 6 seconds
---
layout: post
title: "11: Soubory a váýjimky"
title: "11: Soubory a výjimky"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/11-soubory.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Úkoly v hodině
- Vánoční úloha v recodexu (5 bodů, do konce hodiny, první vyhrává vánoční pivo)
- [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/11-soubory/vanocni.py)
nebo:
- Spočítejte, kolik je v souboru řádků, slov a viditelných znaků (tedy bez mezer a konců řádků)
- Zkopíruje soubor do jiného souboru, aby řádky šly v opačném pořadí
- Najděte na každém řádku všechna čísla (oddělená mezerami) a vypíše jejich součet; slova, která nejsou čísly, ignoruje.
- [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/11-soubory/reseni.py), [testovací soubor](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/11-soubory/lipsum.txt)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment