Commit 810aae41 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

lesson 7

parent 9c2ad506
Pipeline #19238 passed with stage
in 30 seconds
---
layout: post
title: "06: Dictionaries / Slovníky"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/07-dictionaries.pdf?job=build)
### Úkoly v hodině
- vytvoří tabulku násobilky (a×b pro všechna a, b od 1 do daného čísla)
- zjistí průnik dvou (neuspořádaných) seznamů
- vybere z textu slova, která jsou palindromická (např. kajak)
- spočítá skalární součin dvou vektorů
- seřadí slova na řádku podle jejich délky (hint: (1) slova převést na dvojice (délka, slovo), (2) setřídit, (3) vypsat slova)
- [template](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/07-dictionaries/ukoly_template.py)
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment