Commit 66f1da6c authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Second lecture

parent dbedf605
Pipeline #14010 passed with stage
in 42 seconds
---
layout: post
title: "02: Podmínky a cykly"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/02-cykly.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Programy
- První program: [testování prvočísel](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/02-cykly/prvocisla-test.py), [použití while/else](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/02-cykly/prvocisla-else.py), [vnořené cykly (nebylo na přednášce)](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/02-cykly/prvocisla-vypis.py).
- Druhý program: [sečti zadávaná čísla](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/02-cykly/posloupnost-soucet.py), [test na konci cyklu s použitím break](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/02-cykly/posloupnost-soucet-break.py), [použití mrožího operátoru (Python 3.8 needed!)](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/02-cykly/posloupnost-soucet-mroz.py).
### Úkoly
- Spočítejte, kolik má zadané číslo cifer. [5 možných řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/02-cykly/pocet-cifer.py).
- Rozklad na prvočinitele (viz [ReCodEx](https://recodex.mff.cuni.cz/))
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment