Commit 58d2a2a0 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

lesson 8

parent 9c32213d
Pipeline #21414 passed with stage
in 45 seconds
......@@ -3,8 +3,13 @@ layout: post
title: "08: Generátory"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/08-generatory.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Programy z přednášky
- [Robot Karel](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/08-generatory/robutek.py).
### Úkoly v hodině
- Napište generátor mujrange, který bude pracovat stejně jako range (s jedním parametrem)
- Napište generátor, který dostane dva seznamy a bude generovat jejich kartézský součin.
- Spočítejte frekvence všech k-gramů (k-tic znaků) v textu. K-gramy vypište uspořádaně podle frekvence.
- [řešení](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/08-generatory/priklady.py)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment