Commit 4ac109d8 authored by cermak's avatar cermak
Browse files

lesson 8

parent d74eeadf
Pipeline #20208 passed with stage
in 33 seconds
---
layout: post
title: "08: Generátory"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/08-generatory.pdf?job=build)
### Úkoly v hodině
- Napište generátor mujrange, který bude pracovat stejně jako range (s jedním parametrem)
- Napište generátor, který dostane dva seznamy a bude generovat jejich kartézský součin.
- Spočítejte frekvence všech k-gramů (k-tic znaků) v textu. K-gramy vypište uspořádaně podle frekvence.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment