Commit 3402ae9e authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Lecture 3

parent 66f1da6c
Pipeline #15564 passed with stage
in 35 seconds
---
layout: post
title: "03: Seznamy"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/03-seznamy.pdf?job=build)
- [video/audio z přednášek](https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xgwXrNMWRX21nDI#)
### Programy
- Vypsání čísel pozpátku: [příklad z hodiny](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/03-seznamy/seznam-pozpatku.py), [alternativní přístupy - slicing/reverse](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/03-seznamy/seznam-pozpatku-alt.py).
### Úkoly
- Úkol na hodinu: [Fibonacciho čísla](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/03-seznamy/fibonacci.py)
- ReCoDex: Uložte do seznamu prvočísla do N, [šablona pro domácí úkol](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/blob/master/03-seznamy/ukol.py).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment