Commit 2d47ad3e authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Fix typos

parent 15c5b58a
Pipeline #12721 passed with stage
in 34 seconds
......@@ -9,11 +9,11 @@ title: Info o kurzu
Ve školním roce 2020/2021 vedu dvě cvičení z předmětu Programování 1, což je základní kurs programování pro studenty matematiky.
Cvičení se koná každý pátek, první od 9:00 a druhé od 10:40 po Zoomu. K připojení stačí využít následující odkaz a znát heslo, které by vám mělo přijít emailem. Pokud heslo nemáte a stejně chcete na cvičení přijít, napište si o heslo [mailem](mailto:cermak@mag.mff.cuni.cz):
- [9:00](https://cesnet.zoom.us/j/97051673748)
- [10:40](https://cesnet.zoom.us/j/93921451192)
- [Zoom v pátek 9:00](https://cesnet.zoom.us/j/97051673748)
- [Zoom v pátek 10:40](https://cesnet.zoom.us/j/93921451192)
Protože ke cvičení není přednáška, začnu každou hodinu výkladem. Slidy a příklady programů se budou objevovat na [těchto stránkách](/teaching/p1m/), rozpracované zdrojáky pro zvídavé jsou veřejně na [fakultním gitlabu](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1).
Slidy, celá struktura textů a vlastně i tato stránka jsou [forkem](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fork) připravených svičení od kolegy [Martina Mareše](http://mj.ucw.cz/), kterému tímto patří vřelé [poděkování](https://giphy.com/gifs/fWfowxJtHySJ0SGCgN/html5). Pokud byste tedy chtěli podobné přednášky/materiály vidět jinak zpracované, doporučuji navštívit [jeho stránky](http://mj.ucw.cz/vyuka/2021/p1m/).
Slidy, celá struktura textů a vlastně i tato stránka jsou [forkem](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fork) připravených cvičení od kolegy [Martina Mareše](http://mj.ucw.cz/), kterému tímto patří vřelé [poděkování](https://giphy.com/gifs/fWfowxJtHySJ0SGCgN/html5). Pokud byste tedy chtěli vidět podobnou přednášku či jinak zpracované materiály, doporučuji navštívit [jeho stránky](http://mj.ucw.cz/vyuka/2021/p1m/).
### V čem programujeme
......@@ -23,7 +23,7 @@ Slidy, celá struktura textů a vlastně i tato stránka jsou [forkem](https://c
*Jak to nainstaluji?* Stáhněte [instalátor](https://www.anaconda.com/products/individual#Downloads), nainstalujte a spusťte Anaconda Navigator. Zde spusťte VS Code (pokud nebude nainstalovaný, tak se nabídne doinstalace).
- **ONLINE (beta)**: [JupyterHub](https://jupyter.kam.mff.cuni.cz/).
*Proč tohle?* Pokud často měníte počítač, nechce se vám nic instalovat a nevadí vám pracovat jen v prohlížeči.
*Jak to nainstaluji?* Vše běží na MFF virtuálním serveru, takže nic instlovat nemusíte. Stačí otevřít stránku [jupyter.kam.mff.cuni.cz](https://jupyter.kam.mff.cuni.cz/) a tam si vytvořit účet (signup). Použijte uživatelské jméno, které je jednoduše propojitelné s vaším reálným jménem v SISu abych váš účet mohl autorizovat (to dělám ručně). Pokud váš účet stále není autorizovaný, kontaktujte mne.
*Jak to nainstaluji?* Vše běží na MFF virtuálním serveru, takže nic instalovat nemusíte. Stačí otevřít stránku [jupyter.kam.mff.cuni.cz](https://jupyter.kam.mff.cuni.cz/) a tam si vytvořit účet (signup). Použijte uživatelské jméno, které je jednoduše propojitelné s vaším reálným jménem v SISu abych váš účet mohl autorizovat (to dělám ručně). Pokud váš účet stále není autorizovaný, kontaktujte mne.
### Jak projít
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment