Commit 1a31f1db authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Fix limit na zápočet

parent 2d47ad3e
Pipeline #12725 passed with stage
in 31 seconds
......@@ -27,7 +27,7 @@ Slidy, celá struktura textů a vlastně i tato stránka jsou [forkem](https://c
### Jak projít
Zápočet se udílí za získání alespoň 70 bodů za domácí úkoly. Úkoly se odevzdávají v [ReCodExu](https://recodex.mff.cuni.cz/).
Zápočet se udílí za získání alespoň 80/121 bodů za domácí úkoly. Úkoly se odevzdávají v [ReCodExu](https://recodex.mff.cuni.cz/).
### Kontakt
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment