Commit 01c4d25c authored by cermak's avatar cermak
Browse files

Lesson 9

parent 58d2a2a0
Pipeline #21420 passed with stage
in 30 seconds
---
layout: post
title: "09: Lambda funkce"
---
- [slidy k přednášce](https://gitlab.mff.cuni.cz/cermp5am/prm1/-/jobs/artifacts/master/file/09-lambda.pdf?job=build)
### Úkoly v hodině
- Napište funkci compose(f,g), která pro dvě funkce f a g (obě s jedním parametrem) vrátí funkci, jež je jejich složením (f(g(x))).
- Napište funkci red(s,f), která dostane seznam s a funkci f(x,y) a spočítá f(f(f(s[0], s[1]), s[3]), s[4]).
- Zapište pomocí redukce součet prvků seznamu.
- Zapište pomocí redukce nalezení maxima seznamu.
- Zapište pomocí redukce nalezení prvního nenulového prvku (není-li, vraťte 0).
- Co redukce udělá pro operátor -?
- Co udělá red(s, lambda x, y: (x,y))?
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment