Commit e56c9782 authored by Bošániová Monika's avatar Bošániová Monika
Browse files

changes

parent 086285a3
......@@ -4,7 +4,7 @@ Opíšeme celý proces vytvárania, vzhľad prostredia
a~ako fungujú jednotlivé prvky.
Aplikácia je rozdelená na dve scény, menu a~samotný riešič.
Scénou rozumieme časť programu s jednotným obsahom. Každá séna obsahuje unikátne samostatné
elementy, ktoré ju robia jedinečnou. Ich súlad z hľadiska prepínania zabezpečuje skript
elementy, ktoré ju robia jedinečnou. Ich sú+lad z hľadiska prepínania zabezpečuje skript
s názvom SceneLoader.
\section{Menu aplikácie}
Po zapnutí aplikácie, užívateľa privíta menu. Celá scená má nastavený tzv. Canvas
......@@ -40,7 +40,7 @@ s názvom SceneLoader.
tabuľu, ten je vycentrovaný na stred a zarovnaný, aby pokrýval celú časť plátna.
\subsection{Návod pre užívateľov}
\subsection{Prostredie}
Užívateľské prostredie sme sa snažili ladiť do tmavých farieb. Jedným z hlavných
......
......@@ -80,15 +80,15 @@
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">
<xmp:CreatorTool>LaTeX with hyperref</xmp:CreatorTool>
<xmp:ModifyDate>2021-07-18T20:25:50+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-18T20:25:50+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-18T20:25:50+02:00</xmp:MetadataDate>
<xmp:ModifyDate>2021-07-19T20:32:24+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-19T20:32:24+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-19T20:32:24+02:00</xmp:MetadataDate>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpRights = "http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/">
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">
<xmpMM:DocumentID>uuid:E471EDA9-0143-B4EC-2929-27CBFE26697B</xmpMM:DocumentID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:52A3BF42-06C7-66CA-73A1-12CA621F676C</xmpMM:InstanceID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:6A6403BE-6717-4DE5-0873-14BA6FEE1ED1</xmpMM:InstanceID>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
......
No preview for this file type
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment