Commit 794be9c1 authored by Bošániová Monika's avatar Bošániová Monika
Browse files

latex update

parent 9da3bfac
......@@ -225,7 +225,18 @@ cieľov projektu.
ako je predvolene, teda bielou stenou hore.
\subsection{Riešič}
\subsection{Rotácie}
Pri zapracovávaní rotácií stien sme zohľaňovali dva myšlienkové postupy. Prvým naimplementovaným postupom
bol tzv. lineárny. Užívateľovi stačilo kliknúť na stred strany, ktorú chcel otočiť, a následne potiahnuť
rový pohyb smerom mienenej rotácie. Táto implementácia sa nám zdala málo intuitívna a preto sme celý proces rotácií
zmenili od základu. Postup, ktorý sme zvolili opíšeme ako rotačný. Užívateľovi je umožnené väčšej manipulácie so stenou modelu.
Navyše táto implementácia zabezpečí, že používateľ je schopný otočiť stenou aj o 360 stupňov ľubovoľným smerom,
zatiaľ čo lineárny postup umožňoval iba rotáciu o 90.
Rotačný systém sa ovláda podobne ako jeho predchodca. Užívateľ klikne na danú stenu a pomalý kruhovým pohybom otáča
jeho vybraným smerom. Pri skončení interakcie sa stena zarovná na najbližšiu pevnú pozíciu.
\subsection{Svetlo}
Jedno z prvých riešení bolo vytvorenie iba jediného statického zroja svetla. Ten ovetloval celú kompozíciu rovnomerne.
Nakoľko sme v neskorších štádiách rozmýšľali nad vylepšením práce kamery, nemohli sme už ostať iba pri statickom osvetlení.
......@@ -236,8 +247,8 @@ cieľov projektu.
\subsection{2D mapa}
Pri zobrazovaní 3D modelu sme si uvedomili nedostatočnú orientácia užívateľa v priestore. Vedeli sme,
že musíme zakomponovať komponentu, ktorá by nám pomohla zvíšiť pohodlné používanie našej aplikácie.
Rozmýšľali sme nad zobrazeniami obr 2.8--2.10. Nakoniec sme sa zhodli pre ten z nášho pohľadu
najitúitívnejší (obr. 2.8).
\begin{figure}[H]
\centering
......@@ -256,11 +267,19 @@ cieľov projektu.
\includegraphics[width=.4\linewidth]{img/2DMapAlternative2.png}
\caption[Ukážka ďalšieho 2D zobrazenia modelu]{Ukážka ďalšieho 2D zobrazenia modelu}
\end{figure}
\subsection{3D model}
V prvom rade sme sa chceli vyhnúť, aby strany kocky vyzerali plocho
a obyčajne. Preto sme ich nechali vystúpenejšie.
Aktualizácia 2D modelu po následnom otočení niektorou zo strien kocky, bola prvotne vytvorená
za pomoci Rays. To znamenalo, že na každú malú farbenú plochu kocky smeroval jeden z nich.
Toto riešenie sme neskôr zhodnotili za veľmi neefektívne z hľadiska viacerých aspektov.
V prvom rade pri rýchlejšej manipulácii s kockou, počas jej animácie, sa model častokrát rozbil.
Z toho dôvodu sme eliminopvali všetky vytvorené rays a snažili sa vymyslieť efektívnejší princíp.
Momentálne, keď kocka otočí jednou zo svojich stien, vieme povedať ktorými to bolo na základe interakcie
užívateľa. Následne sledujeme iba otáčané elementy a po ich otočení a nových pozícií zmeníme farbu na
korešpondujúcom mieste 2D modela.
Ak užívateľ prefarbí jednu z plôch, jeho vybraná farba sa ihneď aplikuje.
\subsection{Farbenie strán}
Ten reprezentuje pohľad užívateľa a orientáciu jeho kliknutia.
......
......@@ -147,6 +147,9 @@ s názvom SceneLoader.
otáčania jednotlivých strán kocky. Steny sa môžu otáčať iba v rotáciách, ktoré
neobsahujú ich stredné časti. Využíva sa oficiálne pomenovanie z kapitoty 1.1.2.
Pri otáčaní jednotlivých stien sa využíva rotačný princíp opísaný v kapitole (ref analýza rotácie).
Užívateľ kruhovým pohybom dokáže otáčať zvolenou stranou
\begin{figure}[H]
\centering
......@@ -205,9 +208,10 @@ s názvom SceneLoader.
Intuitívnosť dodáva aj voľba dizajnu tlačidiel. Všetky zvolené popisy boli vyberané
a prispôsobované známim symbolom.
(add vytvorenie Memento, Text v app a string krokov v zozname)
Prechod sekvenciou pohybov zabezpečie zakomponovaný návrhový vzor Iterator.
Pri iterovaní cez zoznam pohybov je užívateľovi ukázaný úsek aktuálnych ťahov, ktoré mu slúžia
pre lepšiu orientáciu a predikciunasledovných krokov. Používateľovi je ukázaný jeden spätný, aktuálny a päť
nasledujúcick krokov algoritmu.
\begin{figure}[H]
......
......@@ -12,8 +12,6 @@
To ich viedlo k pocitu vrátiť všetky zmeny naspäť a začať od začiatku. Užívateľ sa síce mohol dovtedy vrátiť do menu
a potom znova naspäť, no nie každý si to uvedomil.
Následne viacerí užívatelia dokázali pochopiť logiku rotácií
Po otestovaní projektu, väčšina užívateľov nám posunula pozitívnu spätnú väzbu.
Po prečítaní návodu, nemal ani jeden testovací používateľ problém s manipuláciou a
pohybom v priestore. Myslíme si, že sme cieľ intuitívnosti splnili.
......
......@@ -80,15 +80,15 @@
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">
<xmp:CreatorTool>LaTeX with hyperref</xmp:CreatorTool>
<xmp:ModifyDate>2021-07-21T02:19:26+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-21T02:19:26+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-21T02:19:26+02:00</xmp:MetadataDate>
<xmp:ModifyDate>2021-07-21T14:33:28+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-21T14:33:28+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-21T14:33:28+02:00</xmp:MetadataDate>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpRights = "http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/">
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">
<xmpMM:DocumentID>uuid:E471EDA9-0143-B4EC-2929-27CBFE26697B</xmpMM:DocumentID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:F89A1F87-67D3-D210-D52C-0383B8394657</xmpMM:InstanceID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:AE790080-F686-CDD5-F48E-559FC22AD9F5</xmpMM:InstanceID>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
......
No preview for this file type
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment