Commit 6e154368 authored by Bošániová Monika's avatar Bošániová Monika
Browse files

LaTex update

parent 8b12634a
......@@ -39,7 +39,35 @@ Aplikácia je rozdelená na dve scény, a to menu a samotný riešič. Prepínan
\end{center}
\section{3D vizualizácia}
V strede celého ineraktívneho prostredia sa nachádza 3D model Rubikovej kocky.
Predvolene je otočený, aby užívateľ videl na tri strany.
Zbytok voľného miesta zaberá rovnako ako v predtým scéne Canvas. V ňom sú vytvorené
všetky tlačidlá a aj 2D zobrazenie modelu. Všetky komponenty, jedná sa o tie na plátne,
sú ukotvené na stabilných miestach. Väčšinou sa jedná o roh aplikácie, pri ktorom sú
najbližšie. Ich pevné pozície museli byť nastavené, nakoľko by užívateľ mohol meniť rozloženie
okna aplikácie, a to malo za následok posun, ba až zmiznutie interaktívnych elementov z dosahu
používateľa.
\subsection{Práca kamery}
Prvotné spracovanie práce kamery bolo statické. To znamenalo, že kamera bola pevne ukotvená
na svojej pozícii, kde snímala hornú a dve bočné strany kocky. Tým pádom, ak užívateľ
chcel nahliadnuť na steny, ktoré v danom momente nevidel, buď bol nútený použiť 2D zobrazenie modelu
alebo otočiť celou kockou. Vtedajšia rotácia kocky znamenala otočiť ju v ľubovoľnom z troch smerov,
čo sme nepokladali za úplne intuitívne. Preto sme sa rozhodli pre lepšiu variantu a iný pohľad
na tento daný problém. Namiesto statickej kamery, ju urobiť dynamickú. Teda inými slovami,
aby sa nehýbala kocka, ale aby užívateľ mal pocit väčšieho rozhľadu a pohybu okolo modelu.
Implementácia je nasledovná. Okolo celého 3D objektu Rubikovej kocky sa nachádza sféra (angl. Sphere).
Jedná sa o orbit kamery, kde je ukotvená ona sama spolu so svetlom. Čo sa týka Box Collideru je vypnutý,
nakoľko nechceme, aby užívateľ mal hociakú možnosť interagovať s daným orbitom.
Pre zvýraznenie pocitu nekonečna a vytvorenie hlbšieho 3D efektu modelu, je nastavený na kamere tzv.
Skybox. Ten má dizajn vesmíru a doľadzuje tmavý štýl celej aplikácie.
\subsection{Svetlo}
\subsection{Model Kocky}
Model kocky vznikal s myšlienkou jednoduchého vytvárania a pekného dizajnu.
......@@ -70,10 +98,25 @@ Aplikácia je rozdelená na dve scény, a to menu a samotný riešič. Prepínan
Farba premaľovávanie je predvolene biela. Nie je za tým nič špeciálne, iba sme nechceli,
aby sa nám v programe mohli vyskytnúť menšie chyby, kde by hodnota vyberanej farby
bola null.
Pre zvolenie
Pre zvolenie a zafarbenie danej časti stačí užívateľovi vybrať farbu a kliknúť ľavým tlačidlom
myši na danú časť. Tento proces funguje nasledovne. Každá kocka, ktorá reprezentuje farebnú
časť strany, má nastavený tzv. box collider, ktorý zaznamenáva interakcie s daným objektom.
Kocka, ktorá má k sebe tieto komponenty pridružené, má box collider vypnutý.
Hlavným dôvodom je, že ak by užívateľ klikol veľmi blízko hranice, ktorá oddeľuje farebnú časť
od čierneho podkladu, mohlo by sa stať, že by narušil jednotnosť a materiál základnej stavebnej jednotky
modelu. Preto je vypnutá možnosť s ňou nejak interagovať. (n)
Z hlavnej kamery sa nám vysiela laser. Ten reprezentuje pohľad užívateľa a orientáciu jeho kliknutia.
V tejto implementácii ale nastal problém. Čo ak by užívateľ netrafil časť, ktorú chce zafarbiť, a tým že
elementy za ním nedokážu interagovať, zasiahol by objekt na opačnej strane modelu.
To nie je úplne správanie, ktoré by sme očakávali, preto sme sa rozhodli mu zamädziť nasledovne.
Každý Box Collider pre jednotlivé farebné plôšky je zväčšený o desať percent z každej strany,
čo zabezpečuje vyplnenie celej steny kocky, a teda sa nestane, že by laser prešiel na druhú stranu.
Ak by sa užívateľ chcel vrátiť späť do režimu rotácii pokojne môže.
\subsection{2D Mapa Kocky}
\section{Riešič}
\subsection{Myšlienka}
......
......@@ -80,15 +80,15 @@
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">
<xmp:CreatorTool>LaTeX with hyperref</xmp:CreatorTool>
<xmp:ModifyDate>2021-07-08T22:00:23+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-08T22:00:23+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-08T22:00:23+02:00</xmp:MetadataDate>
<xmp:ModifyDate>2021-07-09T21:44:15+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-09T21:44:15+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-09T21:44:15+02:00</xmp:MetadataDate>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpRights = "http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/">
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">
<xmpMM:DocumentID>uuid:E471EDA9-0143-B4EC-2929-27CBFE26697B</xmpMM:DocumentID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:73D90EF2-34FA-0B38-87B3-108B8E9BE256</xmpMM:InstanceID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:20FFEF70-D73B-A84C-7EE7-DA7F960C2A91</xmpMM:InstanceID>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
......
No preview for this file type
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment