Commit 5ae7ab72 authored by Bošániová Monika's avatar Bošániová Monika
Browse files

latex update

parent 97ecf03b
\chapter{Skúsenosti s projektom}
V tejto kapitole si priblížime spätnú väzbu, ktorú sme získali od testovacích užívateľov.
Opíšeme objekty, ktoré boli implementované vďaka ich podnetu.
\section{Skúsenosti užívateľov}
Projekt bol testovaný desiatimi rôznymi používateľmi.
Pri výbere respondentov sme dbali na ich rôznorodosť skúseností s Rubikovou kockou.
Vďaka tomuto rozhodnutiu sme získali rozmanité dáta, ktoré sme následne implementovali
do aplikácie.
\section{Ďalší rozvoj projektu}
Na projekte by som rada pracovala naďalej.
Jednou z ďalších pridaných funkcií by mohol byť výber rôznych typov a veľkostí
Rubikových kociek. Či už len klasických 2x2, 4x4 alebo aj atypických rozmerov.
\ No newline at end of file
\ No newline at end of file
\chapter{Úvod}
\chapter*{Úvod}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Úvod}
Myšlienkou tejto práce je ukázať užívateľom algoritmus skladania Rubikovej
kocky. Hlavnou ideou, ktorej sme sa držali, bolo vytvoriť prostredie, ktoré
......
\chapter*{Záver}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Závěr}
Projekt je vytvorený za účeľom zjednodušenia manipulácie a osvojovania si
začiatočníckeho riešenia hlavolamu Rubikova kocka.
Pri vývoji sme zohľadňovali viacero aspektov ako efektivita algoritmu, či
intuitívnosť prostredia. V dôsledku toho sa nám podarilo vytvoriť stabilnú
aplikáciu, ktorá spĺňa zadané požiadavky. \\
Zanalyzovali sme rôzne typy riešičov. Nakoľko aplikácia je cielená pre užívateľov,
ktorý s Rubikovou kockou majú elementárne skúsenosti, zvolili sme dva ukážkové spôsoby riešenia.
Jedným je algoritmus Kociemba, ktorý poukazuje na rýchlosť a efektivitu skladania kocky.
Keďže sa táto metóda považuje za pokročilú, nespĺňa požiadavky jednoduchého
postupu pre začiatočníkov. Preto sme pridali nenáročnejší riešič.
Jeho úlohou je ukázať užívateľovi sekvenčný postup skladania. Dôsledkom je algoritmus prechádzajúci cez jednotlivé
vrstvy. Výsledkom je rozdelenie zložitého problému na elementárnejšie etapy, ktoré si užívateľ lepšie osvojí.\\
Prostredie aplikácie spĺňa požiadavku intuitívnosti. Užívateľovi je v menu poskytnutá pomoc
s návodom pre obsluhu softvéru. Ten obsahuje opis všetkých komponent a ovládania programu.
Po jeho prečítaní, by používateľ mat byť schopný pracovať vo vytvorenom prostredí.
Jednotlivé časti sú rozmiestnené po celom priestore. V centre je situovaný 3D model hlavolamu,
ktorý je prepojený s 2D mapou. Tá poskytuje užívateľovi rozhľad na všetkých šesť stien kocky.
V prípade, že by užívateľ chcel nahliadnuť na strany, ktoré momentálne nevidí, môže rotovať
kamerou okolo stredu scény, čo mu poskytne pohľad na kompozíciu z iného uhla.
V okolí sa nachádza viacero tlačidiel, ktoré responzívne reagujú na interakciu od užívateľa.
Navyše väčšina z nich obsahuje popis ich funkcie, čo napomáha intuitívnosti programu.
Používateľovi je umožnené nakonfigurovať si svoju vlastnú permutáciu hlavolamu, nakoľko
môže svojvoľne otáčať všetkými viditeľnými stranami kocky a rovnako je schopný
prefarbiť si jednotlivé plochy zvolenou farbou. Ak by sa užívateľ dostal do situácie,
kde by chcel model vrátiť do pôvodného stavu, môže tak urobiť aj za pomoci resetovacieho tlačidla.
Prostredie doplňuje textové pole, ktoré naviguje používateľa cez jednotlivé kroky. Nad ním sa nachádza
skupina tlačidiel pre ovládanie animácie rotácií 3D modelu. Užívateľ je schopný kedykoľvek proces zastaviť, spustiť,
či postupovať po jednotlivých krokoch. \\
Aplikáciu sme otestovali na viacerých užívateľoch. Skúmali sme aspekty, ako intuitívnosť, či efektivitu.
Väčšina používateľov hodnotilo aplikáciu kladne. Zozbierané poznatky sme zakomponovali.\\
Na projekte by som rada pracovala naďalej. Jednou z ďalších pridaných funkcií by mohol byť výber
rôznych typov a veľkostí Rubikových kociek. Či už len klasických 2x2, 4x4 alebo aj atypických rozmerov.
Navyše existuje viacero iných riešičov, ktoré by sa v neskoršom štádiu hry mohli naimplementovať.
Jednou z priorít je vymyslieť efektívnejší začiatočnícky spôsob vyriešenia hlavolamu. Poskytnúť
užívateľom presnejšie vysvetlenie postupu riešenia rovno v aplikácii či zakomponovanie iných zaujímavostí
zo sveta Rubikovej kocky napr. tvorba rôznych vzorov na stenách. \\
Celkovo hodnotím prácu s projektom pozitívne. Čas strávený pri implementácii mi pomohol zdokonaliť sa
v prostredí Unity a v jazyku C Sharp. Rovnako bola prínosná práca s testovacími užívateľmi, ktorá vniesla
do problematiky iný pohľad a pomohla doviesť aplikáciu do stavu, v akom sa nachádza práve teraz.
......@@ -13,82 +13,54 @@
% ===========================================================================
@BOOK{Andel07,
title = {Základy matematické statistiky},
publisher = {Matfyzpress},
year = {2007},
author = {Anděl, J.},
address = {Praha},
series = {Druhé opravené vydání},
isbn = {80-7378-001-1}
title = {Algorithms for Solving Rubik’s Cubes},
publisher = {Springer},
year = {2011},
author = { Erik D. Demaine and Martin L. Demaine and Sarah Eisenstat and Anna Lubiw and Andrew Winslow},
address = {Berlin, Heidelberg},
pages = {689--700},
isbn = {978-3-642-23719-5}
}
@BOOK{Andel98,
title = {Statistické metody},
publisher = {Matfyzpress},
year = {1998},
author = {Anděl, J.},
address = {Praha},
series = {Druhé přepracované vydání},
isbn = {80-85863-27-8}
title = {Finding optimal solutions to rubik’s cube using pattern databases},
publisher = {AAAI Press},
year = {1997},
author = {Richard E. Korf},
pages = {700--705},
isbn = {0-262-51095-2},
address = {\url{http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1867406.1867515}}
}
@ARTICLE{Cox72,
author = {Cox, D. R.},
title = {Regression models and life-tables (with {D}iscussion)},
journal = {Journal of the Royal Statistical Society, Series B},
year = {1972},
volume = {34},
pages = {187--220},
number = {2}
}
@ARTICLE{DempsterLairdRubin77,
author = {Dempster, A. P. and Laird, N. M. and Rubin, D. B.},
title = {Maximum likelihood from incomplete data via the {EM} algorithm},
journal = {Journal of the Royal Statistical Society, Series B},
year = {1977},
volume = {39},
pages = {1--38},
number = {1}
@BOOK{Cox72,
author = {Ruwix},
publisher = {com},
title = {How to solve the rubik’s cube beginners method},
year = {2017},
address = {\url{https://ruwix.com/the-rubiks-cube/how-to-solve-the-rubiks-cube-beginners-method}}
}
@ARTICLE{Genberget08,
author = {Genberg, B. L. and Kulich, M. and Kawichai, S. and Modiba, P. and
Chingono, A. and Kilonzo, G. P. and Richter, L. and Pettifor, A.
and Sweat, M. and Celentano, D. D.},
title = {{HIV} risk behaviors in Sub-{S}aharan {A}frica and {N}orthern {T}hailand:
{B}aseline behavioral data from project {A}ccept},
journal = {Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome},
year = {2008},
volume = {49},
pages = {309--319}
@BOOK{Cox71,
author = {Morwen Thistlethwaite},
title = {Thistlethwaite’s 52 move algorithm},
publisher = {com},
address = {\url{https://www.jaapsch.net/puzzles/thistle.htm}},
year = {1981}
}
@ARTICLE{KaplanMeier58,
author = {Kaplan, E. L. and Meier, P.},
title = {Nonparametric estimation from incomplete observations},
journal = {Journal of the American Statistical Association},
year = {1958},
volume = {53},
pages = {457--481},
number = {282}
@BOOK{Genberget08,
author = {Maxim Tsoy},
title = {Kociemba},
publisher = {com},
year = {2018},
address = {\url{https://github.com/muodov/kociemba}}
}
@BOOK{LehmannCasella98,
title = {Theory of Point Estimation},
publisher = {Springer-Verlag},
year = {1998},
author = {Lehmann, E. L. and Casella, G.},
address = {New York},
series = {{S}econd {E}dition},
isbn = {0-387-98502-6}
}
@ARTICLE{Student08,
author = {Student},
title = {On the probable error of the mean},
journal = {Biometrika},
year = {1908},
volume = {6},
pages = {1-25}
title = {The diameter of the rubik’s cube group is twenty},
publisher = {SIAM Review},
year = {2014},
author = {Tomas Rokicki and Herbert Kociemba and Morley Davidson and John Dethridge},
pages = {645–670}
}
......@@ -80,15 +80,15 @@
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">
<xmp:CreatorTool>LaTeX with hyperref</xmp:CreatorTool>
<xmp:ModifyDate>2021-07-19T20:32:24+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-19T20:32:24+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-19T20:32:24+02:00</xmp:MetadataDate>
<xmp:ModifyDate>2021-07-20T04:46:59+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-20T04:46:59+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-20T04:46:59+02:00</xmp:MetadataDate>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpRights = "http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/">
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">
<xmpMM:DocumentID>uuid:E471EDA9-0143-B4EC-2929-27CBFE26697B</xmpMM:DocumentID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:6A6403BE-6717-4DE5-0873-14BA6FEE1ED1</xmpMM:InstanceID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:B4B2C2B5-E74C-8CD6-3C99-1F4735D48A41</xmpMM:InstanceID>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
......
No preview for this file type
No preview for this file type
......@@ -151,11 +151,11 @@ Abstract.
\tableofcontents
%%% Jednotlivé kapitoly práce jsou pro přehlednost uloženy v samostatných souborech
\include{kapitoly/uvod}
\include{kapitoly/analyza}
\include{kapitoly/specifikacia}
\include{kapitoly/reseni}
\include{kapitoly/skusenosti}
%\include{kapitoly/uvod}
%\include{kapitoly/analyza}
%\include{kapitoly/specifikacia}
%\include{kapitoly/reseni}
%\include{kapitoly/skusenosti}
%\include{kapitoly/kap03.tex}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment