Commit 4a1b596a authored by Bošániová Monika's avatar Bošániová Monika
Browse files

tex update

parent a0158467
......@@ -200,6 +200,7 @@ Aplikácia je rozdelená na dve scény, a to menu a samotný riešič. Prepínan
Ak by sa užívateľ chcel vrátiť späť do režimu rotácii pokojne môže.
\subsection{2D Mapa Kocky}
\section{Riešič}
\subsection{Myšlienka}
......
......@@ -80,15 +80,15 @@
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">
<xmp:CreatorTool>LaTeX with hyperref</xmp:CreatorTool>
<xmp:ModifyDate>2021-07-10T21:11:36+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-10T21:11:36+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-10T21:11:36+02:00</xmp:MetadataDate>
<xmp:ModifyDate>2021-07-11T17:17:20+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-11T17:17:20+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-11T17:17:20+02:00</xmp:MetadataDate>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpRights = "http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/">
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">
<xmpMM:DocumentID>uuid:E471EDA9-0143-B4EC-2929-27CBFE26697B</xmpMM:DocumentID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:8A2B96B6-43A4-54BA-A8ED-D422133AD0CD</xmpMM:InstanceID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:9783618E-523F-93BB-490C-AB4F54F02D4F</xmpMM:InstanceID>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
......
No preview for this file type
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment